Mrki ugalj Jasenovac je mrki ugalj koji se dobija podzemnom jamskom eksploatacijom na ležištu “Jasenovac” koje je locirano na prostoru Bliznilkog brda, na teritoriji opštine Žagubica, 8 kilometara južno od mesta Krepoljin, između sela Sige – Bliznak i zaseoka Jasenovac. Područja bogata ugljem su podeljena u reone i to: reon “Centralnog polja i spuštenog bloka”, reon “Starog Jasenovca” i reon “Padina mare”. Rudnik mrkog uglja “Jasenovac” posluje u sastavu Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja “Resavica” – u restruktuiranju. Osnovne tehničko-hemijske karakteristike mrkog uglja Jasenovac su:

 

  • Donja kalorijska vrednost: 3.200 – 4.600 kcal/kg – dostavno stanje
  • Sadržaj vlage: do 25% – dostavno stanje
  • Sadržaj pepela: do 27% – dostavno stanje
  • Sadržaj ukupnog sumpora: do 0,9% – dostavno stanje

 

Mrki ugalj Jasenovac se proizvodi za široku potrošnju u sledećim asortimanima: “komad” -150+60 mm, “kocka” -65+30 mm, “orah” -40+15 mm, i za industrijsku potrošnju: “grah”, “sitan” -20+0 mm, “sitan” -40+0 mm i “sitan II” -10+0 mm.