Kameni ugalj poreklom iz Ruske Federacije, koji je našao svoje mesto na tržištu Republike Srbije, dolazi sa udaljenih kopova u Sibiru.

Spada u gasne ugljeve, a odlikuje se sledećim tehničko-hemijskim karakteristikama:

  • niskim sadržajem sumpora do 0,6%
  • donjom kalorijskom vrednošću u dostavnom stanju od min. 5.800 kcal/kg
  • sadržajem vlage u dostavnom stanju od max. 16%
  • sadržajem pepela u dostavnom stanju od max. 9%

Veoma je zahvalan za čuvanje u otvorenim i zatvorenim prostorijama pošto i nakon dve grejne sezone ne gubi svoja svojstva i ne degranuliše se kao ugljevi sa visokim sadržajem sumpora. Po ekološkim kriterijumima spada u ekološki najčistija čvrsta goriva na bazi uglja.

Odlika velike kalorijske vrednosti je bolje iskorišćenje prilikom korišćenja. Izgoreva u čist pepeo, manja količina istog menja veće količine mrkog ili lignitnog uglja, tako da ne zauzima mnogo prostora u ostavama za odlaganje uglja i količinski ga je potrebno manje u odnosu na druge ugljeve. Uprkos velikoj udaljenosti sa koje dolazi i previsokih transportnih troškova, njegova cena na tržištu Srbije je ekonomski opravdana. Može se koristiti u domaćinstvima u kotlovima projektovanim za centralno i etažno grejanje.

U Republiku Srbiju preduzeće “SOLE KOMERC” D.O.O. Beograd isti ugalj uvozi u mokro separisanom stanju, kao asortimanu “DOM” granulacije -60+25 mm.

Nakon istovara sa barži i transporta uglja na stovarište, ugalj se separiše na unapred ugovorene asortimane i granulacije, tako da asortiman “kocka” -60+30 mm ostaje za široku potrošnju (veleprodaju i maloprodaju), a asortimani ispod 30 mm se plasiraju industrijskim potrošačima.

Veoma važna napomena krajnjim korisnicina ovog uglja je da se u prethodnim godinama pojavljivala ista vrsta kamenog uglja koja nije oprana od strane proizvođača i u sebi sadrži određeni procenat kamena. Cena takvog uglja u nabavci je niža od uglja koji mi uvozimo, tako da nakon korišćenja istog krajnji korisnik pored pepela mora izbacivati i kamen koji je ostao posle sagorevanja. Praktično nije kupio 100% ugalj već je dobio ugalj sa određenim procentom kamena, sa većim sadržajem pepela.

Takođe važna karakteristika nepranog kamenog uglja je da pošto ne prolazi kroz proces mokrog separisanja, ima niži procenat vlage, viši procenat sadržaja pepela, te uz određen postotak sadržaja kamena, rezultuje slabijom kalorijskom vrednošću za min. 10% u odnosu na ugalj koji je prošao proces mokre separacije. U pogledu ekonomske opravdanosti cene u odnosu na kvalitet, krajnji potrošač dobija kameni ugalj koji daje slabiji rezultat u potrošnji u odnosu na mokroseparisan ugalj, odnosno nakon sagorevanja mora da izbaci više pepela i kamen kojeg kod mokro separisanog uglja nema.

Pored ovog kamenog uglja postoje i druge vrste kamenih ugljeva različitih tehničkih karakteristika čije kalorijske moći dostižu i do 7.300 kcal/kg i oni se koriste isključivo u industrijskim procesima kao energetski ugljevi.